Onze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer info
Cookies accepteren

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2021

1. TOEPASSELIJKHEID
Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op
alle offertes, transportopdrachten en overige overeenkomsten met Wetron Transport & Logistics B.V.

2. GEHANTEERDE BRANCHEVOORWAARDEN EN/OF CONDITIES
De bepalingen van het CMR Verdrag zijn van toepassing, zelfs wanneer de plaats van inontvangstneming alsmede
de plaats van bestemming van de goederen in één en hetzelfde land gelegen zijn. Verder is het Nederlands
recht van toepassing.

3. UITVOERING OPDRACHT
Wetron is gerechtigd alternatieven te benutten en/of een andere dochteronderneming en/of aan Wetron gelieerde onderneming en/of derden in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor de juiste en tijdige invulling
van de aan haar gegeven opdrachten. De opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen aan Wetron
opdat Wetron op juiste wijze haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan nakomen.

4. ACCEPTATIE LADING
Een vervoersopdracht, of eventuele wijzigingen hierop, worden alleen geaccepteerd nadat de gegevens schriftelijk of electronisch door ons zijn ontvangen en wederzijds zijn overeengekomen.
In principe aanvaardt Wetron alle soorten goederen met uitzondering van edelmetalen, edelstenen, juwelen,
geld, munten, kunst, waardepapier, wapen, munitie, radioactieve stoffen, verboden of verdovende middelen.
Goederen welke geconditioneerd dienen te worden vervoerd of aan bederf onderhevig zijn kunnen uitsluitend
na overleg geaccepteerd worden.
De verlader dient bij de belading van het voertuig rekening te houden met de, in de landen van belading, doorvoer en lossing, geldende wettelijke bepalingen. Dit met betrekking tot het maximale toegestane gewicht, asdrukken en gewichtsverdeling. Goederen dienen door verzender en ontvanger geladen en gelost te kunnen
worden.

5. OPERATIONELE AFWIKKELING
Nadere operationele afspraken worden steeds vastgelegd in separate werkafspraken/protocollen. Beide partijen
streven bij voortduring naar vermindering c.q. verbetering van de administratieve procedures en werkzaamheden
(meldingen, statusrapporten, besprekingen, etc.). Uitbreiding van deze werkzaamheden kan aanleiding zijn hiervoor separaat kosten te berekenen.

6. PALLETRUIL
De mogelijkheden en kosten voor palletruil dienen op voorhand overeengekomen te worden.
Palletruil geschiedt uitsluitend onder CMR-condities. De CMR is de bewijslast voor de al dan niet geruilde pallets.
Pallets worden uitdrukkelijk alleen geruild indien dit vooraf schriftelijk door de opdrachtgever en Wetron overeengekomen is. Wetron behoudt zich het recht voor om niet geruilde pallets op een ander tijdstip te retourneren.

7. AANMELDEN OPDRACHTEN
Opdrachten dienen uiterlijk om 14.00 uur op de dag voor afhaling te zijn aangemeld. Bij opdrachten die later worden
aangemeld dient de opdrachtgever rekening te houden met langere looptijden.
Alleen bij een correcte, volledige schriftelijke opdracht van de opdrachtgever kan Wetron zorgdragen voor een optimale dienstverlening en uitvoering hiervan.

8. DOUANE
De opdrachtgever of exporteur is de aangever van de goederen. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de aangifte van de goederen. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de wettelijke vereiste documenten de goederen gedurende het transport begeleiden.
Postbus 10302
6000 GH Weert Holland
Graafschap Hornelaan 139-141
Industrieterrein Leuken-Noord
6001 AC Weert Holland
Tel. (0495) 887700
Fax. (0495) 887790
KvK Roermond HR nr. 13038890
RABO Bank rek.nr. 13.35.47.418
BIC: RABONL2U
IBAN: NL65 RABO 0133 5474 18
BTW-nr.: NL805381119B01

9. VERZEKERING
De opdrachtgever dient de te transporteren goederen te verzekeren. Goederen zijn tijdens transport verzekerd
volgens CMR condities (maximale aansprakelijkheid vervoerder is SDR 8,33 per kilo).
Voor eventuele gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Indien gewenst kunnen wij tegen een vergoeding voor u
een aanvullende transportverzekering afsluiten.

10. VERPAKKING EN MARKERING
Aangeboden goederen dienen zodanig verpakt, gestuwd en geborgd te zijn dat deze zonder extra risico's vervoerd
en gehandled kunnen worden. Alle pallets en (verpakkings-) eenheden dienen voorzien te zijn van duidelijke
gegevens omtrent product, volledige adressering van afzender en ontvanger en eventuele symbolen die een
aparte behandeling moeten aangeven. Deze gegevens dienen dusdanig te zijn aangebracht dat ze tijdens het
laden en lossen goed leesbaar zijn. De opdrachtgever vrijwaart Wetron voor alle mogelijke (gevolg-) schade die
ten gevolge van een ondeugdelijke verpakking ontstaat.

11. GEVAARLIJKE STOFFEN / ADR
Indien de opdrachtgever gevaarlijke stoffen ter vervoer aanbiedt, dienen deze aan de wettelijk gestelde eisen te
voldoen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, de nodige
vervoersdocumenten en de afzenderverklaring. De goederen dienen deugdelijk op pallets verpakt en vastgezet te
worden, zodat deze volgens de wettelijke regels en bepalingen gestuwd en vervoerd kunnen worden.
ADR goederen dienen altijd gepallettiseerd te worden aangeboden. Pallets met ADR worden niet gestapeld vervoerd. Indien de zending een gevaarlijke stof betreft, dient van de betreffende stof met het UN-nummer, de verpakkingscode en de stofnaam bekend gemaakt te worden bij de transportopdracht. Voor ADR goederen wordt een
toeslag berekend.

12. BEREIKBAARHEID
De door de opdrachtgever opgegeven laad- en losadressen dienen met een internationale vrachtwagen bereikbaar
te zijn. Indien dit niet mogelijk is, dient dit uitdrukkelijk op de opdracht te worden vermeld en kunnen extra (aflever-) kosten van toepassing zijn.

13. LOOPTIJDEN
Behoudens overmacht situaties worden zendingen steeds door Wetron conform de afgesproken looptijdenschema's
(apart voor FTL en LTL ) afgeleverd. De overeengekomen looptijden zijn maximale looptijden. Indien voor bepaalde
zendingen afwijkende looptijden noodzakelijk zijn, dienen deze vooraf afgesproken te worden met onze afdeling
customer care en kunnen extra kosten van toepassing zijn.
Indien wagens, omwille van een afwijkende looptijd, gedurende het weekend in het buitenland over moeten staan,
zal hiervoor een toeslag worden berekend. Dit geldt tevens voor leveringen op zaterdag en/of zon- en feestdagen.
De volgende gevallen dienen als overmachtssituaties worden beschouwd:
stakingen, plotselinge ziekte van personeel, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, door de overheid genomen maatregelen, terreurdaden, rijverboden, controle door overheidsinstanties.
Beperkte, redelijke vertragingen geven geen recht op schadevergoeding.

14. VRACHTBRIEVEN / POD's
Alle vrachtbrieven en CMR's worden automatisch door Wetron gearchiveerd. Vanwege de hoge administratieve
kosten worden CMR's niet bij de facturen gevoegd. Indien de opdrachtgever Wetron verzoekt een afleverbewijs
toe te zenden, geldt een tarief van € 3,50 per POD. In geval van transportschade wordt de afgetekende vrachtbrief
zonder voornoemde kosten verstrekt. Het niet verstrekken van afgetekende vrachtbrieven, om welke reden dan
ook, zal niet leiden tot vertraging, uitstel of niet voldoen van de vorderingen.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen jegens Wetron.

15. TARIEVEN
Tarieven zijn exclusief dieseltoeslag.
Tarieven zijn exclusief eventuele kosten in verband met douaneformaliteiten, palletruil, ADR goederen en
zendingen met een laad- en losklep.
Offertes zijn in Euro (€) en geldig tot 14 dagen na afgifte, mits in offertebevestiging anders vermeld en binden
Wetron slechts wanneer de geplaatste order door Wetron schriftelijk wordt bevestigd.
Wetron is gerechtigd de overeengekomen tarieven aan te passen, mits er sprake is van:
* Sterke wijzigingen in de Zwitserse transitkosten.
* Sterke wijzigingen in de onderwegkosten zoals: tol-, veer-, treinkosten.
* Sterke wijzigingen in de marktverhoudingen.
* Sterke wijzigingen in de loon- en brandstofprijzen.

16. FACTURATIE / BETALING / RECLAMATIES
De facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Wetron accepteert geen (eenzijdig) door de
opdrachtgever genoemde betalingstermijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd. Klachten
betreffende de geleverde diensten dienen binnen 5 dagen na uitvoering schriftelijk te worden gemeld. Wanneer
de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur de factuur gemotiveerd heeft betwist, wordt de
factuur door Wetron als onbetwist beschouwd.
Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege aanleiding geven tot het heffen van een nalatigheidsrente
conform de wettelijke rente voor handelstransacties, alsmede tot het doorbelasten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door Wetron zijn gemaakt teneinde de opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen te laten voldoen.

17. DIESELTOESLAG
Tarieven zijn gebaseerd op kostenniveaus en brandstofprijzen (www.oliecentrale.nl) per 01.01.15 - € 1,0729 / liter.
Een gemiddelde stijging, betreffende 1 euro cent per liter, geeft een verhoging van het tarief met 0,3 %.
Berekening van de gemiddelde dieselprijs vindt maandelijks plaats. Als minimum gelden de afgesproken tarieven.

18. OMREKENINGSFACTOREN
Voor metende goederen worden de volgende omrekeningsfactoren gehanteerd:
1 Laadmeter 1.850 kgs. 1 m3 333 kgs.
1 europallet (120x80 cm.) 740 kgs. 1 blokpallet (120x100 cm) 925 kgs.
Indien de gewichten mochten afwijken ten opzichte van bovenvermelde berekeningsmodellen, wordt steeds
uitgegaan van de omrekening naar het hoogst betalend gewicht.

19. LAAD- EN LOSTIJDEN / WACHTKOSTEN
De volgende laad en lostijden zijn inclusief de opgegeven tarieven:
Bij laden of lossen van een groupage of deelzending (LTL) geldt een maximale adrestijd van 1 uur.
Bij laden of lossen van een volle wagen lading (FTL) geldt een maximale adrestijd van 2 uur.
Bij overschrijding van deze tijden geldt een tarief van € 55,- per uur of gedeelte daarvan.

20. LAADKLEPTOESLAG
De mogelijkheden en kosten voor klepzendingen dienen op voorhand overeengekomen te worden.
Indien zendingen door middel van een klep geladen of geleverd moeten worden, dient de opdrachtgever dit
steeds bij iedere opdracht te vermelden. Kosten op aanvraag.

21. TIJDAFSPRAKEN
Veroorzaakt extra kosten.

22. AANSPRAKELIJKHEID / SCHADES
De aansprakelijkheid van Wetron voor geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de goederen en voor
vertraging in de aflevering, wordt geregeld door het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg ("CMR Verdrag"). Vorderingen ten aanzien van Wetron die hun grondslag
vinden buiten het CMR Verdrag zijn beperkt tot het bedrag van de voor die opdracht corresponderende factuur,
exclusief BTW.

23. ANNULERINGSKOSTEN
Geplande c.q. geboekte laadruimte wordt altijd afgerekend. Dit betekent dat indien minder ruimte geladen wordt
dan initieel opgegeven en gereserveerd is, steeds de gereserveerde ruimte berekend wordt.
Annuleringen van een door Wetron uit te voeren opdracht dienen minstens 24 uur op voorhand te gebeuren.
Indien ladingen later worden geannuleerd, behoudt Wetron zich het recht voor om 70 % van de vrachtkosten in
rekening te brengen. Bij annulering op het moment dat de wagen zich reeds op de laadplaats bevindt, is dit 100 %.

24. INTERMODAAL TRANSPORT
Gebeurtenissen met betrekking tot de performance van spoorvervoer buiten invloed van Wetron, kunnen
leiden tot langere transittijden. Ter alternatief kunnen eventueel andere routes een oplossing bieden tegen
aangepaste tarieven en leadtimes.

25. GEHEIMHOUDING
Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de door ons geoffreerde prijzen en gemaakte
afspraken.

26. RETENTIERECHT / PANDRECHT
RETENTIERECHT:
Wetron heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in
verband met de overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt haar niet toe indien zij op het tijdstip dat zij de
zaken ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender de zaken ter beschikking te stellen.
Tegenover de opdrachtgever kan Wetron het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
`
PANDRECHT:
Alle zaken, documenten en gelden, die Wetron in verband met de overeengekomen werkzaamheden onder zich
heeft, strekken haar tot pand voor alle vorderingen, die zij ten laste van de afzender heeft.
Behoudens in de gevallen waarin de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hem surséance van betaling
is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard,
heeft Wetron nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter overeenkomstig art.3:248 lid 2 BW.

27. ONDERZOEKSPLICHT
De onderzoekplicht van Wetron is beperkt tot de juistheid van de vermelding in de vrachtbrief met betrekking tot
het aantal geladen verpakkingseenheden, hun benaming en hun nummers en de zichtbare gebreken die duidelijk
aan het licht komen bij een uitwendig onderzoek van de goederen of hun verpakking. Voor het overige kan Wetron
niet aansprakelijk gesteld worden voor de vervoerde goederen of de staat waarin ze zich bevinden.
Als de belading door een derde of door de opdrachtgever zelf gebeurt, en Wetron geen uitwendig onderzoek
van de goederen of hun verpakking kan uitvoeren, dan kan Wetron niet aansprakelijk gesteld worden voor enige
schade aan de goederen, tenzij bewezen wordt door de opdrachtgever dat de schade door het vervoer zelf werd
veroorzaakt.

28. NIETIGHEID VAN CLAUSULE A.V.
De nietigheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat alle hierin vermelde
Algemene Voorwaarden buiten toepassing gelaten moeten worden.

29. GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT
Op de rechtsverhouding tussen Wetron en haar opdrachtgever en/of contractpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.